domingo, 26 de abril de 2009

JA HI HA PROU!¡!


Què reivindiquem?
-La constitució immediata d’una xarxa pública per a xiquets i xiquetes de zero a tres anys capaç d'atendre tot l'alumnat en el curs 2009-2010.
-Creació de 300 places de llengua estrangera que garantesca l'ensenyament eficaç a l'inici del curs vinent en totes les unitats de quatre i cinc anys.
-Començament i finalització en 2009 d’una negociació amb la Comunitat Educativa d’un nou mapa escolar que responga a les noves necessitats d’escolarització.
-L'adequació de les plantilles reals i necessàries de tots els centres públics d'infantil, primària i secundària a les necessitats educatives actuals, en haver quedat desfassada l’existent, que s’arrossega des de 1997.

-La catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària, prèvia negociació, l'establiment d'un pla de formació del professorat per adquirir la competència lingüística i la garantia de continuïtat de les línies en valencià.
-La modificació del Decret que regula el procés de matriculació i la creació de les comissions estables de matriculació de districte o localitat per garantir una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials, de compensació educativa i nouvingut entre tots els centres sostinguts amb fons públics.
-L'adopció de lesmesures necessàries perquè l’alumnat acabe l’ensenyament obligatori amb les competències bàsiques per a expressar-se correctament en les dues llengües oficials i per a comunicar-se en una llengua estrangera.
-El disseny, l'execució i l'avaluació de l’eficàcia dels programes necessaris per a compensar les deficiències de l’alumnat amb la finalitat que no abandone el sistema educatiu durant les etapes obligatòries i obtinga el títol de Graduat.
-L'adopció de mesures motivadores perquè l’alumnat amb titulació de Graduat en Educació Secundària continue realitzant estudis postobligatoris, sobretot, aquells de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior necessaris per al desenvolupament econòmic i social sostenible del nostre país.
-El cessament de totes les persones que desenvolupen funcions d'inspecció amb caràcter temporal per designació directa dels responsables polítics de la Conselleria d’Educació i la convocatòria d'un procés selectiu que respecte escrupulosament els principis de publicitat, igualtat,mèrit i capacitat per accedir al Cos d'Inspecció Educativa.
-La neutralitat màxima de l'administració i el fi d'actuacions partidistes encaminades a controlar les juntes directives dels centres escolars.
-La retirada immediata de l’Ordre d’Educació per a la Ciutadania i la paralització dels processos administratius iniciats contra el professorat o juntes directives.
-La concessió de beques de transport imenjador escolar per a l'alumnat d’ed. infantil, de batxillerat i de F. Professional i la seua gratuïtat en tot el procés escolar.

Convoquen:

STEPV-iv, FETE-UGT, FE-CCOO, FAPA-RIBERA, AMPA’S D’ALZIRA, ESCOLA VALENCIANA, CODERI, XÚQUER VIU, PSPV-PSOE, BLOC, EU, INICIATIVA, ERPV, LA REPÚBLICA

No hay comentarios: