lunes, 1 de octubre de 2007

EDUCACIÓ EN INGLES


¡¡¡¡ Y EL INGLES EN VALENCIANO !!!!! ¡RECOLLONS!

PRACTICAR ANGLÉS DE LA VALENCIA MES PROFUNDA I BONICA...

Take the candle because the procession is long.
Agarra el ciri que la processó és llarga.
As shit by irrigation ditch.
Com cagalló per sèquia.
Every rock makes wall.
Tota pedra fa pared.
The fig of your mother!
La figa de ta mare!
That one who is not, does not find himself.
Qui no està, no s´encontra.
Give the trompa back to the boy!
Torna-li la trompa al xic!
The Mother who goes!
La mare que va!
And the father who comes back!
I el pare que ve!
Take care, don´t scald.
Tin cuidao no t'escaldes.
It rains a little bit, but although it rains a little, it rains enough.
Plou poc, però pa lo poc que plou, plou prou.
Throws more a count´s hair...
Tira més un pel de figa...
Next nothing says the newspaper.
Casi res porta el diari.
What goes forward, goes forward.
Lo que va davant, va davant.
Good morning in the morning!
Bon dia, pel matí!
And now what are we doing with the stock/hot liquid?
I ara què fem del caldo?
Always the same song!
Sempre la mateixa cançó!
I would like to see you by a little hole!
M´agradaria vore´t per un foradet!
Che, today are we going to see the gunpowderdisplay?
Che, hui anem a vore la mascletá?
Reballs how much water is falling down!
Recollons quina aigua cau!
The count of your aunt.
La figa ta tia.
I shit in the salad sea!
Me cague en la mar salá!
The mother who has give birth!
La mare que t'a parit!
Go to do the wank!
Ves te'n a fer la mà!
Ai if your you wanted and I left myself.
Ai si tu volgueres i jo em deixara.
The thing has testicles!
Te collons la cosa!

No hay comentarios: